top of page
kontakty

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1
písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“), obsažených v tomto formuláři fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona Ing. Klárou Skuhravou (dále jen "správce") se sídlem Obecní 196, Týnec 691 54, Česká Republika, IČ: 7021623 pro níže uvedené účely.

1) Účely:
a) Z důvodu plnění právní povinnosti
- pro účely, kdy zákon vyžaduje některé údaje zpracovávat a uchovávat
- pro účetní a fakturační účely
- serverové, webové, cloudové, IT služby
- důvody reklamace, storna akcí
b) Z důvodu plnění smlouvy o akci a prohlášení účastníka
- uzavření smlouvy o akci
- komunikace s účastníky (korespondence, emaily)
- vízové, pohraniční a celní účely
- zřízení služeb u 3. strany (ubytování, doprava, vstupy, permity)
- k zajištění bezpečnosti a plynulého průběhu výpravy z důvodů politické situace, přírodních
živlů či náboženských situací atp.
- zhodnocení schopností a zkušeností (kompetentností a zdravotního stavu) účastníka pro účast
na akci
c) Z důvodu oprávněného zájmu
- marketingová komunikace (zasílání newsletterů)
- cookies
- věrnostní program

2) Které osobní údaje o tobě zpracovávám?
a) Jméno a příjmení
b) Datum narození
c) Kontaktní adresa

d) Email
e) Telefonní číslo
f) Informace o tvých zkušenostech spojených s akcí
g) V případě nutnosti informace spojené s celními a devizovými předpisy
h) Cookies

3) Komu tvoje osobní údaje poskytnu?
Tvoje osobní údaje jsou zpracovávány Správcem, ale z níže uvedených důvodů jsou
zpracovávány i dalšími subjekty:
a) Z důvodu plnění smlouvy a zajišťování některých činností a služeb, které mi poskytují
subjekty dle bodu 1) b) této smlouvy, jsou informace poskytovány těmto subjektům:

- poskytovatelé ubytovacích služeb
- poskytovatelé dopravních služeb
- poskytovatelé jiných služeb spojených s akcí
Informace jsou poskytovány v minimální možné míře.
b) Dále poskytuji informace z důvodu plnění právní povinnosti těmto službám:
- serverové, webové, cloudové, IT služby
- účetní služby
c) Dále poskytuji informace z důvodu oprávněného zájmu následujícím službám. Zde
poskytujeme pouze jméno a email!

- komunikační služby
- gmail
- mailchimp

4) Tvoje práva
a) Jsem si vědom/a svých práv podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016, a to,
- vzít souhlas kdykoliv zpět
- požadovat po mně informaci, jaké tvoje osobní údaje zpracovávám
- požadovat po mně vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
- vyžádat si u mně přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
- požadovat po mně výmaz těchto osobních údajů

- vznést námitky. Viz bod č. 5)
Pro podrobnější prostudování tvých práv doporučuji příručku s názvem "Jsou to vaše údaje
– mějte je pod kontrolou", kterou připravila Evropská komise.

5) Námitky
Pokud se domníváš, že tvé osobní údaje nezpracovávám v souladu s legislativou, máš
právo vznést námitku a já následně prověřím oprávněnost tvého požadavku. Máš také
právo se s námitkou obrátit na příslušný dozorový Úřad na ochranu osobních údajů na adrese:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
http://www.uoou.cz/

6) Doba uchovávání údajů
Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu trvání
smluvního vztahu a dále po dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu (pokud zákonná
povinnost nestanovuje jinak).
Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou
přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Odesláním nezávazné přihlášky volbou odkazu "Přihlásit se na akci" prohlašuje každý zájemce, že
je seznámen s GDPR a souhlasí se zpracováním osobních údajů.

7) Údaje o správci
Ing. Klára Skuhravá

Obecní 196, Týnec, 691 54
IČO: 7021623

skuhrava@gmail.com
Tel.: +420 730 187 706

bottom of page